ดาวน์โหลด | รายชื่อผู้ติดต่อ | เข้าสู่ระบบ
 
รายงานรวมทุกสถานะ
  ช่วงวันที่ ถึงวันที่  
  จังหวัด  
  อำเภอ  
  เงื่อนไข  
   

 

ลำดับ สถานบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้ รับการเยี่ยมบ้าน (คน) จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเยี่ยมซ้ำ (คน) เจำนวนผู้ป่วยที่เกินกำหนดเยี่ยม(คน) จำนวนผู้ป่วยที่readmit(คน) จำนวนผู้ป่วยที่สิ้นสุดการเยี่ยมเนื่องจากดีขึ้น(คน) จำนวนผู้ป่วยที่ิ้นสุดการเยี่ยมเนื่องจากเสียชีวิต(คน) จำนวนผู้ป่วยที่ิ้นสุดการเยี่ยมด้วยเหตุผลอื่นๆ(คน)
รวม 0 0 0 0 0 0 0

Time 1.1216139793396 sec.