ดาวน์โหลด | รายชื่อผู้ติดต่อ | เข้าสู่ระบบ
 
รายงานอัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 14 วันร้อยละ 100
  ช่วงวันที่ ถึงวันที่  
  จังหวัด  
  อำเภอ  
  เงื่อนไข  
   

 

ลำดับ สถานบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้
รับการเยี่ยมบ้าน (คน)
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การเยี่ยมบ้านใน14วัน (คน)
ร้อยละ
รวม 0 0 0

Time 0.85867500305176 sec.