ดาวน์โหลด | รายชื่อผู้ติดต่อ | เข้าสู่ระบบ
 
รายงานอัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านสามารถควบคุมภาวะโรค / ดูแลตนเองได้ ร้อยละ 80
  ช่วงวันที่ ถึงวันที่  
  จังหวัด  
  อำเภอ  
  เงื่อนไข  
   

 

ลำดับ สถานบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลที่บ้านทั้งหมด (คน)
จำนวนผู้ป่วยที่สามารถ
ควบคุมภาวะโรค (คน)
ร้อยละ
รวม 0 0 0