ดาวน์โหลด | รายชื่อผู้ติดต่อ | เข้าสู่ระบบ
 
รายงานอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5
  ช่วงวันที่ ถึงวันที่  
  จังหวัด  
  อำเภอ  
  เงื่อนไข  
   

 

ลำดับ สถานบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลที่บ้านทั้งหมด (คน)
จำนวนผู้ป่วยที่ดูแล
เกิดภาวะแทรกซ้อน (คน)
ร้อยละ
รวม 0 0 0