ดาวน์โหลด | รายชื่อผู้ติดต่อ | เข้าสู่ระบบ
 
รายงานอัตราความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  ช่วงวันที่ ถึงวันที่  
  ประเภทคนไข้  
  จังหวัด  
  อำเภอ  
  เงื่อนไข  
   

 

ลำดับ สถานบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ต้องได้
รับการเยี่ยมบ้าน (คน)
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน (คน)
ร้อยละ
รวม 0 0 0

Time 1.0463738441467 sec.